1. Anasayfa
  2. Kripto Etkisi

Paranın Gerçek Düzeni

Bitcoin'in sistematik düzeni, altın ya da itibari paralardan önemli ölçüde farklı görünmektedir. Arz sabittir ve herkes yeni madeni paraların çıkarılmasına veya onaylanmasına katılabilir ve bu katılımın enerji maliyeti altın çıkarma ya da İtibari para basma enerji maliyetlerine göre daha hesaplanabilir bir durumdadır.

Paranın Gerçek Düzeni
Paranın Gerçek Düzeni
0

Finansal sektörün gelişmesi ve tüketim ekonomisinin yayılması bireyin geleceğinin belirsizleşmesine neden olmuştur. Başka bir ifadeyle finansal borçlanma ve borçlanma enstrümanlarının gelişmesi hane halklarının borç ekonomisi üzerinden yönetilmesini gerekli kılmaktadır. Bu durum hiç şüphesiz hane halkını ya da bireyi daha kırılgan bir pozisyona sokmaktadır. Belki de ekonomideki domino etkisi bu sebeplerden dolayı daha da derinleşmektedir. Borç sarmalı öyle bir noktaya geldi ki artık geleceğin belirsizliğini bir yana bırakıp insanlar bugünü kurtarmak için tüketmeye başladı.

Serinin İlk İçeriği : Bir “Numen” Olarak Bitcoin

Mikro anlamda mevcut olan bu durumun ortadan kaldırılması için makro düzeyde para sisteminin yeniden kurgulanması, özellikle dürüst, düzenli ve verimli bir yapı kazandırılması son derece önemlidir.

Düzen, belli yasa, kural, ilke ya da yönteme göre oluşturulmuş, kurulmuş olan durumu ifade eder. Buradaki temel kavram kuraldır. İtibari paraların belirli bir kuralı bulunmamaktadır. Keyfi olarak basılır ve değeri düşürülür.

İdeal piyasa kuralsız dolayısıyla düzensiz bir varlık üzerine kurulamaz. İtibari paraların bu kuralsızlığı piyasaların verimsiz çalışmasına ve mikro anlamda hane halkı ekonomisinin verimsizleşmesine neden olur. Bitcoin arzının sınırı ve bunun değiştirilmesi mümkün olmayan bir kurala endekslenmesi en azından ideal piyasanın üstünde yükseleceği sağlam zemini oluşturur.

Tam da bu noktada Bitcoin ile altın ya da diğer madenler üzerinde piyasaların yükselip yükselemeyeceğini tartışmak gerekir. İtibari paralar kadar olmasa da altın ya da diğer madenler üzerine kurulmuş piyasaların daha verimli olacağı kesindir. Fakat arzın nerede sonlanacağı konusundaki belirsizlik altın veya diğer madenler için de geçerli olup bu durum verimliliği etkileyen en önemli unsurdur. Altın arzı yeri kazdıkça artmaktadır ve bu arzın nerede sonlanacağını ölçmek neredeyse imkansızdır. İtibari paralara göre altını çıkarmak daha zor olduğu için altının geçerliliği daha fazladır. Fakat Bitcoin insan zekasının bir ürünüdür ve arzının nerede sonlanacağı, matematik bizi yanıltmadığı sürece, bellidir.

Bitcoin‘in sistematik düzeni, altın ya da itibari paralardan önemli ölçüde farklı görünmektedir. Arz sabittir ve herkes yeni madeni paraların çıkarılmasına veya onaylanmasına katılabilir ve bu katılımın enerji maliyeti altın çıkarma ya da İtibari para basma enerji maliyetlerine göre daha hesaplanabilir bir durumdadır.

Bitcoin hem mikro düzeyde hem de makro düzeyde daha uzun zaman ölçeklerinde artan verimlilikle değerler ve hedefler oluşturabilmeyi sağlamaktadır. Bitcoin her iki düzeyde de gelişimi ve hedef artışını daha kolay hale getirmektedir. İtibari paralar ise ​​uzun vadeli hedeflerin artmasını teşvik edecek kadar uzun süre değer saklamaz. Dolar borcu ve anında tatmini teşvik eder. Bitcoin uzun vadeli yatırım getirilerini kısaltarak mikro düzeyde kullanıcı için zaman tasarrufu sağlamaktadır. Buna mukabil itibari paralar uzun vadeli yatırımı ve geri dönüşü gerektirir. Bu durum hiç şüphesiz Bitcoin pazarının dengeye oturacağı süreye kadar devam edecektir.

Bitcoin, amacı olan paradır. Enerji ve rakipleri pahasına kendi üretimini teşvik eder ve kendi yıkımını engeller. İtibari paralar, fark edilebilir bir amaç olmadan keyfi olarak basılmaktadır. İtibari para piyasalarında bireyler kusurlu, eksik bilgilerle pazarda adeta oyun oynamaktadır. Bitcoin, eksik olsa da daha mükemmel bir bilgi oyunudur. Bu, örneğin, stratejik iş hareketleriniz hakkında eksiksiz bilgi yayınlamadan sistemde bir madenci olarak rekabet edebilmenize rağmen, Bitcoin’in temel işlemleri hakkında bilginin ilgilenen herkes tarafından erişilebilir olduğu anlamına gelir; bu, Bitcoin’i temelde eksik olsa da mükemmel bir oyun haline getirir çünkü eksik olan bilgi herkes tarafından bilinmektedir.

Verimlilik, madencilerin Bitcoin ağını güvenceye almak için yaptıkları iş veya harcanan enerjinin, ağın güvence altına aldığı parasal tasarruflara bölünmesi olarak düşünülebilir. Bunu hesaplamanın bir yolu, net madencilik enerji harcamasını almak ve bunu piyasa değerine bölmek olacaktır.

Sabit bir değer deposu olarak, Bitcoin esasen parasal bir pildir, bu pilin içinde satın alma gücünüzün, daha fazla Bitcoin girişi olmadan bile zamanla tarihsel olarak artması tuhaflığı ile, sistemi katlanarak daha verimli, zaman açısından daha verimli hale getirir.

Dolayısıyla Bitcoin’de tasarruf verimlidir ve tam tersine, itibari para cinsinden tasarruf yetersizdir.

Bitcoin Nasıl Satın Alınır? – Başlangıç Kılavuzu

Tüm konut piyasası ve borsa büyük ölçüde şişirilmiş balonlardır. Bireyler onlara ve çok verimli bir şekilde değer tutmayan diğer varlıklara yönelmektedir çünkü zamanla değeri itibari para olarak tutmanın yetersiz ve maliyetli olduğu anlaşılmaktadır. Bitcoin, konut piyasasını ve borsayı, itibari paralardan saklanarak umutsuzca orada depolanan tüm parasal enerjiyi çekebilir.

Bireyler yaşamda kalmaları için yaşamın şartlarına uyum sağlar ve işbirliği yoluyla zamanla daha üretken hale gelir. Sermaye birikimi ve sermayenin başarılı bir şekilde yeniden yerleştirilmesi, çalışmayı daha verimli hale getirecek şekilde gerçekleşmelidir. Birinci dünya ülkelerindeki pek çok insanın emrinde, sadece bir asır önce yaşayan insanların mümkün olabileceğini düşündüklerinden daha fazla sermaye, mülk ve zaman var. Aynı zamanda, dünyanın bazı bölgeleri, sanki yerel bir teknolojik optimumda izole edilmiş gibi, yüzyıllardır olduğu gibi kalmaktalar.

Teknolojik ilerleme bir toplumu tamamen yok edebilir. Atom bombası ya da nükleer savaş buna verilebilecek örneklerdir. İnsanlar yeni teknolojilerin faydalarının risklerinden daha ağır bastığını algılama eğilimindedir bu yüzden Bitcoin’in olası risklerinden ziyade faydaları daha ağır basmaktadır. Yeni bir teknoloji sosyal olarak kanıtlandığında, icadı, iyi ya da kötü getirileri için geri alınamaz. İnsanlık yeni teknolojilerin faydalı taraflarını kullanma eğilimdedir. Dolayısıyla bir teknoloji olarak Bitcoin iptal edilemez veya yok edilemez, ancak geliştirilebilir.

Bitcoin, itibari paraların tam aksine hem işbirliğini hem de rekabeti ödüllendiren ve gelecekteki belirsizliği azaltan lidersiz, şeffaf ekonomik ilkeler üzerine kurulmuştur. İtibari paralar ise yapısı gereği otoriterdir. Yani bireylerin elinde bulundurdukları itibari paralar aslında o parayı belirleyen otoritenin hükümlerini temsil eder.

Bitcoin’e Geç Kaldığınızı mı Düşünüyorsunuz? Tekrar Düşünün

Bireyler itibari paralara gösterdikleri taleple ellerindeki zamanı sermayeyi, gelecekteki belirsizliği ortadan kaldırmak için bedenimiz yüksek işbirlikçi yatırımlar yapmak yerine, verimsiz araçlara ve acil ihtiyaçları karşılayan amaçlara tahsis ederler.

Sermaye sahibi olmak bir sorumluluktur, bir ayrıcalık değil. Kapitalist olmak için, önce başkaları için değerli bir şey üretmek gerekir. Başarılı kapitalistler, her an, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ödeme almaktan kaçınmayı, bunun yerine, giderek daha üretken süreçler yoluyla başkalarına değer sağlamak için sermayelerini yeniden konuşlandırmayı seçerler. Tam da bu noktada Bitcoin, amaçların buluşması, ve ihtiyaçların sona ermesidir. Sermaye sahipleri yakın geçmişte Bitcoin’e yatırım yapsalardı paralarının çok daha değerlendiğini göreceklerdi.

İtibari paralar cinsinden tutulan servetin enflasyonu geride bırakacak bir değer kazanması çok zordur. Artan nüfusu desteklemek için enflasyona ihtiyaç olduğuna dair bir yanılgı vardır. Enflasyon, örtülü, yavaş bir vergilendirme şeklidir. Dolayısıyla uzun vadede itibari paralar üzerinden servetin erimesi kaçınılmazdır. Bunun sonucu olarak itibari para aracılığıyla etkin bir şekilde tasarruf etme yeteneği kaybolur. Zaman içinde itibari paraları dürüst bir hesap birimi olarak kullanma yeteneği de kaybolur.

Anlık arzuları harekete geçirmeyi geciktirmek veya gelecekteki istek ve ihtiyaçları önceden tahmin ederek şimdi hareket etmek, düşük zaman tercihli bir zihniyet olarak düşünülür. Çocuklar genellikle isteklerini hissettiklerini an o şeye ulaşmak isterler. İtibari paraların güç konumunu korumasının bir yolu bireylerin bu çocuksu isteklerine cevap vermektir. Gelecekteki belirsizliği hafifletme yeteneği, anlık arzuları savuşturabilme derecesiyle doğru orantılıdır. Hükümetler, bireyleri savunmasız tutmak için finansal olarak argümanlar geliştirdi ve bu savunmasızlık neticesinde bireylerin gelecek öngörüleri kayboldu. Savunmasız insanlar geleceğe bakmadan tüketirler. Bu durum itibari paraların hayatta kalmasını sağlayan can suyudur. Bunun yanında özellikle medyanın etkisiyle hükümetler o anı diri tutmak adına korku mekanizmalarını devreye sokar. Korku, geleceği etkili bir şekilde planlamaktan alıkoyar. Bir sonraki salgın, bir sonraki savaş, bir sonraki sanal acil durum, bir sonraki çevresel felaket yoğun bir şekilde pompalanırken, uzun vadeli hedefler göz ardı edilir. Bitcoin almak ve uzun vadeli tutmak bu korkuya verilebilecek en büyük yanıtlardan biridir. Bitcoin’in şeffaflığı ve teknolojik güvenirliği gelecek belirsizliğini ortadan kaldıracak en önemli faktördür. Bitcoin’in her işlemi bağımsız olarak doğrulanabilir ve itibari paradan farklı olarak Bitcoin, mülk sahipliğinin en güçlü biçimi olan servetin kendi kendine korunmasını teşvik eder.

Zamanımız kısıtlı olduğu için değerlidir. Zamanı insanlar kendilerine araçlar sağlamak için kullanır. İnsanlar için her zaman alternatif, daha değerli bir zaman kullanımı vardır ve bu her zaman dikkate alınmalıdır. Fırsat maliyeti, bir faaliyetin, vazgeçilen alternatif açısından girilmesi gereken maliyetidir. Bitcoin, zamanın değerini tanımlayabilen ve onun düzenleme ilkesi haline gelen bir sabittir. Buradaki amaç daha sonra itibari para olarak satılacak bir Bitcoin’i elde tutmak olmamalıdır. Bitcoin tutmak, üstün para teknolojisine sahip olmaktır.

Finansal anlayış, zihindeki herhangi bir ticaretin her iki tarafını da aynı anda karşılaştırma yeteneğini gerektirir. Finansal açıdan her zaman daha iyi bir alternatif, daha değerli bir zaman kullanımı vardır ve bu her zaman dikkate alınmalıdır. Bitcoin’in kendine özgü oluşu ve diğer rakiplerine göre tekilliği finansal açıdan en iyi alternatif haline getirmektedir. Çünkü Bitcoin paranın Nash dengesidir.

Bitcoin ve itibari paralar arasında, para sorununu çözme yaklaşımında aşırı bir karşıtlık vardır. İnsanlar genellikle Bitcoin’i bir yatırım olarak sınıflandırarak bu farklılıkları yumuşatır. Bitcoin bir yatırım değildir. Bitcoin aynı anda hem mülk hem de paradır. Bitcoin işletme hesap birimi olarak tanımlandığında, onu itibari para ile değiştirmek için hiçbir neden yoktur.

Bu içerik oluşturulurken bitcoinmagazine editörlerinden Alex MCSHANE tarafından yayınlanan içerikten esinlenilmiştir. (The Language Of Bitcoin)

Sağlanan bilgiler ticaret tavsiyesi değildir. Kripto RADAR, bu sayfada verilen bilgilere dayanarak yapılan yatırımlardan sorumlu değildir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce, bağımsız bir araştırma ve nitelikli bir profesyonele danışmanızı ehemmiyetle tavsiye ederiz.

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir